Kunnallisvaaliohjelma 2008

Vihreiden kunnallisvaaliohjelma: oikeudenmukaisuus, valinnanvapaus ja ilmastovastuu

Vihreät edistävät taloudellista, sosiaalista ja ekologista hyvinvointia. Lappeenrannan on toimittava veturina maakunnan kehittämisessä.

Terveys ja hyvinvointi

Ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen vaikuttamiseen on panostettava. Päätösten terveysvaikutuksia on arvioitava johdonmukaisesti kaikilla toimialoilla. Viihtyisät ja helposti saavutettavat lähiliikuntapaikat houkuttelevat kuntalaisia liikkeelle, joten lähiliikuntapaikkoihin on panostettava enemmän. Hinta ei saa olla kuntalaisen liikkumisen esteenä. Kaupungin oman henkilöstön työhyvinvoinnista on huolehdittava, ja kaupungin on oltava vastuullinen työantaja, joka varmistaa työympäristön ja työtapojen asianmukaisuuden ja luopuu turhien pätkätöiden teettämisestä.

Eettiset ja ympäristönäkökulmat on otettava huomioon kaikessa kunnan päätöksenteossa, ja hankinnoissa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tuottamisen pitää näkyä siten, että suositaan luomu- ja lähiruokaa sekä reilua kauppaa aina kuin mahdollista. Tämä on myös huomattava imagokysymys kaupungille.

Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten terveyttä ja mielenterveyttä on edistettävä kaikilla toimintasektoreilla: harrastusmahdollisuudet, päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot, lastensuojelun tukipalvelut, neuvolatoiminta, terveyspalvelut, oppilashuolto.

Lapsiperheille on suunnattava ennaltaehkäisevää tukea. Päivähoitoon ja sen maksuihin tarvitaan vaihtoehtoja ja joustavuutta. Lapsiperheille pitää tarpeen vaatiessa löytyä kotiapua. Lapsilla tulee olla yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet. Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen on investointi, jolla turvataan maakunnan tulevaisuus väestön ikääntyessä.

Vanhukset

Vanhusten laitoshoidon tulee olla laadukasta ja yksilöllistä. Tarvitaan avustavia työntekijöitä ja hyvää työnjohtamista. Omaishoitoa täytyy tukea; tarvitaan korotus omaishoidontukeen, lisävapaapäiviä, riittäviä palveluseteleitä, omaishoitajien terveydenhoitoa.

Maahanmuuttajat

Maahanmuuttajavähemmistö tarvitsee joitain erityispalveluja omalla kielellään. Tarvitaan maahanmuuttajiin erikoistunut terveydenhoitaja ja maahanmuuttajien mielenterveyshoidossa tulee olla mahdollisuus tulkinkäyttöön terapiassa.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteestä on luotava todellinen vaihtoehto yksityisautoilulle. Joukkoliikenteen kehittämiselle on asetettava konkreettiset, sitovat pitkän tähtäimen tavoitteet. On laadittava joukkoliikennepoliittinen ohjelma.

Joukkoliikennettä on tarkasteltava alueellisesti kokonaisuutena – joukkoliikenne ei saa pysähtyä kuntarajoihin. Tätä varten tarvitaan seudullinen joukkoliikenneviranomainen.

Joukkoliikenteen houkuttelevuutta voidaan parantaa kehittämällä joukkoliikenteen palvelutasoa, järjestämällä rautatieaseman syöttöliikenne toimivaksi, huolehtimalla joukkoliikenteen siisteydestä ja sujuvuudesta sekä ottamalla käyttöön uusia lipputuotteita, kuten alle kouluikäisten ilmaiset matkat, lasten alennuskortti, kesäkortti, joustavampia lipputuotteita voimassaoloaikojen suhteen, kännykkälippu, kaupungin työntekijöille työsuhdematkalippu, opiskelijoille 50 % alennus. Alennuksia tulisi suunnata myös eläkeläisille sekä myöntää ilmainen matka rollaattorin kanssa kulkeville.

Kilpailuttamiseen on varauduttava, ja mahdollisen kilpailuttamisen yhteydessä on asetettava myös laadullisia vaatimuksia, kuten joukkoliikenteen siisteys ja päästöt. Joukkoliikenteen edellytykset on järjestelmällisesti huomioitava kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Kaupungin on myös seurattava aktiivisesti kansallisen lainsäädännön muutoksia, ja tarvittaessa oltava valmis ryhtymään selvitystyöhön ja toimenpiteisiin maakunnallisen henkilöraideliikenteen aloittamiseksi.

Demokratia ja avoin päätöksenteko

Päätöksenteon pitää olla avointa ja läpinäkyvää, ja tiedottamisesta täytyy huolehtia. Kuntalaisia on kuultava aidosti ja systemaattisesti päätöksenteon eri vaiheissa. Päätöksenteon keskittymistä liian pienelle joukolle tulee välttää, ja monimutkaiset kuntarajat ylittävät päätöksenteko-organisaatiot sekä kuntien yhteistyöryhmittymät on mieluummin korvattava vaalein valitulla maakuntavaltuustolla. Tarvittaessa Lappeenrannan on oltava valmis aloittamaan kuntaliitosselvityksiä.

Sähköinen vuorovaikutus

Sähköinen vuorovaikutus on nykyaikaa. Valtuustotyöskentelyssä täytyy pyrkiä paperittomuuteen. Sähköisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi voidaan kehittää teknisiä ratkaisuja, joilla myös kuntalaisten kuuleminen helpottuu. Kaupungin nettisivuja on monipuolistettava, ja kehitettävä sivuille erilaisia palautekanavia. Valtuuston kokoukset pitää saada nettiin seurattavaksi. Terveydenhoidossa voisi Turun mallin mukaan kokeilla sähköistä asiointia, mikä vähentäisi puhelinkeskuksen ruuhkautumista.

Elinkeinoelämä, kuntatalous, matkailu

Väestön ikääntyessä haasteena on pitää työllisyysaste ja kunnan verotulot riittävän suurina. Kaupungin pitää aktiivisin toimenpitein pyrkiä tukemaan alueen elinkeinoelämää. Elinkeinoelämän kansainvälistymistä on tuettava. Maahanmuuton lisääntyessä suvaitsevaisuus ja maahanmuuttajien huomioiminen kaikilla toimialoilla on kunnan etu, jolla myös työperäistä maahanmuuttoa houkutellaan alueelle. Teollisuuden rakenteen monipuolistumista on tuettava ja yrittäjyyden edellytyksiä parannettava. Matkailun edellytyksiä kehitetään maakunnallisella yhteistyöllä. Raideliikenteen ja seudullisesti koordinoidun joukkoliikenteen tuomat mahdollisuudet työpaikkojen syntymiselle on otettava huomioon. Lappeenrannan maantieteellinen sijainti antaa alueelle hyvät lähtökohdat kansainvälisyyteen. Lappeenrannan teknillinen yliopisto on avaintekijä Lappeenrannan kansainvälisen yliopistokaupungin imagossa. Yliopisto on myös suuri työnantaja maakunnassa. Kaupungin ja yliopiston yhteistyötä on tiivistettävä entisestään.

Kulttuuri

Tavaroiden kuluttamisesta on pyrittävä siirtymään palveluiden kuluttamiseen, mikä lisää hyvinvointia, parantaa kaupungin imagoa ja tukee tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Alueellisen kulttuuritarjonnan vahvuudeksi tulee nostaa alueen historiasta kumpuava omaleimainen monikulttuurisuus. Kulttuurimatkailu on keskeinen valtti nyt ja tulevaisuudessa, ja se tuo rahaa sekä työpaikkoja, ja lisää parhaimmillaan myös maaseudun elinvoimaisuutta. Kuntalaisilla on myös oltava vapaata harrastustilaa, ja kulttuuritoimijoiden toimimisedellytyksiä on parannettava muun muassa tarjoamalla edullista työtilaa.

Ilmastonmuutoksentorjuminen

Kunnassa on laadittava sitova ilmasto-ohjelma, jossa esitetään konkreettisia toimenpiteitä kaikille toimialasektoreille. Kaupungin on oltava ennakkoluuloton ja innovatiivinen ilmastonmuutoksen torjumisessa. Tavoitteeksi tulee asettaa 40 % päästövähennys vuoteen 2020 mennessä. Sen lisäksi, että kaupungin omasta toiminnasta syntyy suoraan päästöjä, kaupungilla on myös vastuu kuntalaisten kannustamisessa ja ohjaamisessa ilmaston kannalta kestävämpään energiankulutukseen. Energiatehokasta rakentamista on edistettävä kaavoituksella ja rakennustapaohjeistuksella. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää liikkumisen tarvetta vähentämällä (kaavoitus, lähipalvelut) ja päästöttömiä liikkumismuotoja edistämällä (kävely, pyöräily, rullaluistelu). Ilmastonmuutoksen torjumisen eturintamassa toimiminen saa aikaan myös säästöjä energiankuluissa sekä imagohyötyä kaupungille.